Taxback Group Blog

Какво ново в Taxback Group?
Facebook Twitter Linkedin Instagram

Подкрепяме уязвимите

Taxback Group

В проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение, се включиха доброволци на Taxback Group. Проектът цели да подкрепи ромски младежи, живеещи в социални услуги като им помогне да научат повече за техните права, както и да стимулира активното им гражданско участие в процесите, които ги касаят.

Малко преди старта на пандемията Сдружение „Гаврош“ стартира във Варна проект „НЕуязвими“ с цел да подкрепи младежи от уязвими социални групи да познават и защитават правата си. Инициативата включва 8 млади хора (24 – 35 г.) от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Наблюдавано жилище към сдружение „Гаврош“. Всички те са израснали в институции и нямат ясни представи за живота около тях, не са запознати с правата си и попадат в ситуации на дискриминация или злоупотреба. Идеята на проект „НЕуязвими“ е да срещне тези млади хора с доброволци с различен опит, които са техни връстници и са готови заедно с тях да научат повече за човешките права и да търсят решение на конкретни проблеми.

Като доброволци от страна на Taxback Group се включиха четири момичета: Даниела, Азарина, Габи и Кристина. Момичетата участваха, както в обучителните сесии на самите младежи, така и в проучване, с което да помогнат на уязвимите да научат повече нормативни документите и институции, отговорни за защите на правата на ромски младежи в социални услуги. По-конкретно участниците в програмата се спряха на темите свързани намирането на работа и правата и задълженията на хора с увреждания на работното място, както и при правата им при сключване на  договори като потребители на различни услуги. Проучванията от своя страна бяха последвани от срещи с представители на различни институции в града, които да разкажат за начините и механизмите, чрез които държавата подкрепя хората от уязвими групи.

 

В редовете по-долу споделяме и кратко интервю на Екатерина Христова, HR мениджър на Taxback Group, която разказа повече за начините, по които хора с увреждания и младежи от уязвими групи могат да бъдат интегрирани на работното място.

Какво си представяте най-напред, когато чуете „уязвими хора“, „роми“ или „хора с увреждания“?

Във фирмата, в която работя е създадена култура на толерантност и приемане на всички колеги като равни без значение от расата, пола и принадлежността им към каквато и да било група, затова за мен самата е трудно да категоризирам или разделям хората на подобна основа. При нас например работят хора с определени заболявания, които могат да бъдат причислени към групата на хората с увреждания или уязвимите хора, но това е само, ако знаем за тази им особеност. Те по нищо не се различават останалите ни колеги – получили са шанс да работят, справят се отлично със задълженията си и са се доказали като професионалисти във времето. Това ни дава увереност  да продължаваме да даваме шанс на такива хора. Ако човек има желание да работи, отговаря на изискванията за дадена длъжност и разбира се му бъде предоставена тази възможност, то този тип хора не би трябвало да бъдат определяни като уязвими, а като съвсем пълноправни членове на един работен колектив или обществото. 

И все пак, ако трябва да отговоря на въпроса ви, смятам, че уязвими биха могли да бъдат всички онези с неравен старт или които в следствие на различни обстоятелства в живота имат по-малки шансове за реализация и интерграция в обществото спрямо всички нас, които не сме част от малцинство, имали сме родителска подкрепа, достъп до образование не сме били ощетени по някакъв начин в живота.

 

Как мислите, успяват ли хора от тези групи да се реализират на пазара на труда? Кое ги затруднява или кое би ги улеснило?

За мен понякога това е въпрос на късмет и на подадена ръка. Хората от уязвими групи трябва да искат да се реализират, но насреща им трябва да има партньор, който да им помогне. Държавата и бизнесът трябва да дават шанс на такива хора. Това, че те не са имали възможността да получат равен достъп до образование или да започнат професионалната си реализация някъде, не означава че те не биха били също толкова добри, а защо не дори и по-добри от всички останали.

Уязвимите хора трябва да знаят, че има места, на които могат да получат съдействие. Хората от подобни групи често нямат никаква представя какво трябва да направят и откъде трябва да започнат. Ако те знаят за съществуването на подобни инициативи и разбира се – имат желанието и мотивацията да се включат в тях, смятам че нещата могат да се случват много по-лесно.

Не на последно място е желанието. Не може да смятаме, че някой трябва да ни помогне или е длъжен да направи нещо вместо нас. Ние самите, неазвисимо дали попадаме в уязвима група или не, трябва да имаме желанието и мотивацията сами да си помогнем.

 

Какво ще помогне на млади роми с увреждания или без семейна подкрепа, за да се интегрират на пазара на труда?

Инстутуциите, в които израстват или биват подслонявани младежи с увреждания и без семейна подкрепа, не трябва да дават само покрив над главата им, но и да поемат инициативата за тяхното обучение и интегриране. Те трябва да успеят да внушат на всеки един младеж в социална услуга тяхната лична отговорност и ангажимент относно придобиването на определени умения.

Все повече големи компании елиминират дискриминационния фактор и оборват всеобщата представа, че подобни хора не могат да бъдат част от работната сила. Младите хора са далеч от остарялото схващане, че ако нещо не ги касае пряко, не е тяхна грижа и са отворени към проблемите на другите. Всичко това дава ми дава увереността, че перспективите за интеграция на хора от уязвими групи ще стават все по-добри.

 

 

Проект „Неуязвими“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, фонд „Активни граждани”, activecitizensfund.bg

Taxback Group е работодател, стремящ се към равенство, многообразие и приобщаване. Разботим за създаваме среда без дискриминация на работното място, в която служителите могат да бъдат себе си. Специално създадена за целта ресурсна група се грижи за целия набор от процеси, инструменти и ресурси, които да осигурят приобщаване на служителите ни по света, независимо от техния пол, възраст, физическо състояние, национална принадлежност, сексуална ориентация, култура или вярвания. Научете как може да станете част от екипа ни: www.taxbackcareers.com.

Go top